Zadaće Studentskog zbora
Studentski zbor na visokom učilištu:– bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta,
– bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,
– donosi plan i program rada studentskog zbora,
– imenuje studentskog pravobranitelja,
– brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
– predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
– potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
– donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,
– obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.

  Ispiši stranicu