Pretražite novosti:
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Upisi u 1. godinu 2019./2020.
Interreg-IPA CBC
croatia.cochrane.org

Farmacija - upisi u više godine studija ak. god. 2018./2019.

Farmacija - upisi u više godine studija ak. god. 2018./2019.
Upis za studente III., IV., i V. godine  koji su položili cijelu ak. godinu i upisuju godinu sa svim predmetima, će se obaviti u srijedu 26. rujna 2018. u 12,00 sati u seminarskoj B104, Šoltanska 2.
 
Upis za studente III., IV., i V. godine i studente koji nisu upisali ili položili sve ispite, će se obaviti u četvrtak 27. rujna 2018. u 12,00 sati u seminarskoj B104, Šoltanska 2.
 
Studenti koji zbog već ranije zakazanih termina ispita ne mogu pristupiti upisu u naprijed navedenim terminima po godinama studija, dužni su se odmah po održanom ispitu javiti se u Službu za sveučilišne i stručne studije radi dogovora oko termina naknadnog upisa.
 
Predstavnik Povjerenstva za nastavu će studentima odrediti iz nastavnog plana predmete i nastavno opterećenje u ECTS bodovima koji će student upisati u ak. god. 2018./2019. ukoliko isti ne upisuju „čistu“ višu akademsku godinu studija odnosno ne upisuju u cijelosti predmete prema Odluci o uvjetima za upis predmeta i ulazne kompetencije (Fakultetsko vijeće od 20.10.2016.) a koja je objavljena na mrežnoj stranici fakulteta mefst,hr pod: dokumenti – nastava.
 
Troškovi upisa za sve studente iznose 350,00 kuna. Studenti prilažu potvrdu o uplati 350,00 kuna na žiro‑račun Medicinskog fakulteta Split, Šoltanska 2, broj HR852330003 – 1100071293 model HR02 poziv na broj 300 s naznakom "Za troškove upisa".
 
Studenti koji participiraju u troškovima studija (školarina) određenu prema ne položenim ECTS bodovima ili u maksimalnom iznosu od 10.000,00 kuna – sve sukladno odluci Senata Sveučilišta u Splitu Klasa: 003-08/16-05/0039 Ur. broj: 2181-202-03-01-17-0008 od 27. travnja 2017. trebaju uplatiti participaciju u cijelosti u jednoj rati, na žiro‑račun Medicinskog fakulteta Split, Šoltanska 2, broj HR852330003 – 1100071293 model HR02 poziv na broj 300 s naznakom "Školarina za ak. god. 2018./2019."
 
Participacija u troškovima studija se uplaćuje na posebnoj uplatnici. Potvrde o uplatama troškova upisa i participacije u troškovima studija donose se prilikom upisa.
 
Na upisu, student treba imati indeks sa svim potpisima voditelja odslušanih i položenih kolegija (dva potpisa, datum i ocjena), za izborne predmete treba upisati nazive predmeta ili samo odslušanih kolegija (jedan potpis). Ukoliko se student želi osloboditi od ponovnog slušanja ne položenog predmeta treba imati potvrdu od strane voditelja predmeta o tome da li je ocjena nedovoljan na IV. roku bila u razini FX – odnosno ne treba slušati ili je bila u razini F – treba ponovno odslušati nastavu.
 
Student u indeksu treba „razdužiti“ knjige iz fakultetske biblioteke.
 
Svi studenti će zajednički sa Službom za sveučilišne i stručne studije ispuniti sve obrasce i indeks.
 
Naknadnih upisa osim zbog „dekanskog roka“ nema, a studenti koji ne dođu na upis i ne uplate participaciju za troškovima studija biti će ispisani sa studija.
 
 
      Voditelj službe za
sveučilišne i stručne studije
    Josip Barić, dipl. iur.

Primjeri uplatnica:Ispiši stranicu