Katedre

STUDIJ MEDICINA

PRETKLINIČKE KATEDRE
MEDICINSKA FIZIKA I BIOFIZIKA
MEDICINSKA BIOLOGIJA
HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
ANATOMIJA
PSIHOLOŠKA MEDICINA     
MEDICINSKA KEMIJA I BIOKEMIJA
IMUNOLOGIJA I MEDICINSKA GENETIKA
FIZIOLOGIJA
ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINI I ZDRAVSTVU
NEUROZNANOST
FARMAKOLOGIJA
MEDICINSKA HUMANISTIKA
kolegij: Tjelesna i zdravstvena kultura

KLINIČKE KATEDRE
PATOLOGIJA
SUDSKA MEDICINA
PATOFIZIOLOGIJA
MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA
MEDICINSKA PROPEDEUTIKA
MEDICINSKA RADIOLOGIJA
KLINIČKA ONKOLOGIJA
INTERNA MEDICINA
ANESTEZIOLOGIJA I INTENZIVNO LIJEČENJE
PSIHIJATRIJA
NEUROLOGIJA
INFEKTOLOGIJA
DERMATOVENEROLOGIJA
KIRURGIJA
OTORINOLARINGOLOGIJA
OFTALMOLOGIJA
GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO
PEDIJATRIJA
OBITELJSKA MEDICINA
JAVNO ZDRAVSTVO
FIZIKALNA I REHABILITACIJSKA MEDICINA
NUKLEARNA MEDICINA
KLINIČKE VJEŠTINE
KATEDRA ZA DIPLOMSKI ISPIT

STUDIJ DENTALNA MEDICINA
PROTETIKA DENTALNE MEDICINE
ORALNA MEDICINA I PARODONTOLOGIJA
RESTAURATIVNA DENTALNA MEDICINA I ENDODONCIJA
kolegij: Dentalna implantologija
kolegij: Oralna kirurgija
kolegij: Ortodoncija
kolegij: Dentalna medicina dječje dobi

STUDIJ FARMACIJA
FARMACIJA
kolegij: FARMACEUTSKA KEMIJA 1
kolegij: FARMACEUTSKA KEMIJA 2
kolegij: KAKVOĆA PRIRODNIH LJEKOVITIH PROIZVODA
kolegij: FARMACEUTSKA KONTROLA KAKVOĆE  Ispiši stranicu